Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Správa financí v Microsoft Dynamics NAV | zaměřte se na svůj business

Podnikové řešení Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision) pro řízení financí poskytuje vašim zaměstnancům způsob, jak zvýšit viditelnost finančních ukazatelů a účinnost finančního řízení v celé organizaci – to vše pomocí známých nástrojů a stávajících dovedností.

Modul správa financí je ústřední aplikací podnikového řešení Microsoft Dynamics NAV, ve které se účtují, sumarizují, zpracovávají a vykazují veškeré finanční informace. Nabízí základní funkce nezbytné pro standardní účtování jako například účetní osnovu, finanční deníky, funkce DPH, periodické deníky, možnost tvorby rozpočtů a jejich porovnání s bilancí, možnost tvorby vlastních finančních výkazů a sestav či konsolidaci firem (databází).

Řešení Microsoft Dynamics NAV pro řízení financí poskytuje nástroje a přehled, které umožní uživatelům lépe se rozhodnout. Tyto nástroje a širší přehled mohou společnosti pomoci určit konkurenceschopný směr pro podnikání. Díky řešení Microsoft Dynamics lze převést finanční a výkonné řízení společnosti na spolehlivý a efektivní proces.

Nástroje pro správu financí Microsoft Dynamics NAV nabízejí řadu způsobů vykazování, analýz, publikování finančních informací. Tyto účinné analytické nástroje lze také využívat k zajištění podnikatelské výkonnosti. Obchodní procesy je možné sledovat pomocí klíčových výkonnostních indikátorů (KPI) na intranetovém portálu. Informace lze snadno exportovat do tabulkového procesoru pro další analýzu. Microsoft Dynamics NAV dává možnost vytvářet flexibilní sestavy, což umožní cílovým zákazníkům předkládat obchodní informace v nejlepším formátu.

Hlavní rysy | standardního modulu Správa financí

 • Vytváření úplných revizních záznamů.
 • Vytváření sestav s použitím historických dat, a to i v případě, že základní měna byla převedena na euro.
 • Zobrazování finančních částek ve finančních výkazech (sestava DPH, výroční sestavy, výkaz příjmů) v alternativních měnách.
 • Definování neomezeného počtu formátu pro vytváření uživatelsky definovaných finančních sestav.
 • Přiřazování rozpočtů jednotlivým účtům, organizačním jednotkám nebo projektům, a to na základě definovaných období – denních, týdenních, měsíčních nebo ročních.

Komponenty | standardního modulu Správa financí

 Komponenty modulu Popis komponenty
Základ  Tuto komponentu použijete pro nastavení společnosti a účtování do hlavní knihy. Komponenta nabízí základní funkce nezbytné pro nastavení společnosti a účtování do hlavní knihy: účetní osnovu, finanční deníky, funkce DPH, periodické deníky a kódy původu. Obsahuje také vybavení pro interní a externí výkaznictví. Komponenta umožňuje účtovat a vykazovat v základní měně firmy. Pokud si zakoupíte také komponentu Cizí měny, můžete účtovat a vykazovat v přídavné měně. Komponenta povoluje od počátku dva jazyky – mezinárodní angličtinu a češtinu. Komponenta povoluje instanci Microsoft Dynamics NAV Aplikačního serveru Tato komponenta musí být vždy obsažena v prvním nákupu řešení, protože obsahuje jednoho uživatele a první společnost.
Odsouhlasení s bankou  Tato komponenta vám umožňuje odsouhlasit vaše bankovní konto v Microsoft Dynamics NAV s výpisem z banky. Můžete vyrovnat částky z vašich položek bankovního konta pomocí formuláře odsouhlasení a sledovat tak všechny bankovní výpisy.
Rozpočty a reporting  Tato komponenta vám umožní pracovat s rozpočty účtů hlavní knihy. Jakmile vytvoříte rozpočet, můžete tisknout bilanci aktuálních výsledků v porovnání s rozpočtem a odchylky v procentech. Můžete pracovat s více rozpočty. Rozpočty se obvykle vytvářejí pro období na odpovídajících účtech hlavní knihy. Můžete vytvářet, kopírovat a pracovat s libovolným počtem rozpočtů současně, takže můžete pracovat například se 100% rozpočtem, 110% rozpočtem atd.
Účetní schémata Tuto komponentu použijete pro finanční výkaznictví. Můžete vytvářet sestavy na základě údajů z účetní osnovy a rozpočtů, ale s jiným uspořádáním finančních částek, textů nebo detailů než v účetní osnově. Komponenta Účetní schémata je jako filtr na účetní osnovu, který vám umožňuje vybrat si účty, které chcete zahrnout (nebo naopak nechcete). Můžete ji také použít pro změnu pořadí účtů nebo kombinaci částek různými způsoby a můžete nastavit, které sloupce chcete tisknout. Navíc je možné provádět jednoduché výpočty.
Deníky rozdělení Tato komponenta vám dovoluje rozdělit věcné položky na kombinace účtů, středisek a skupin použitím klíčů rozdělení. Klíče rozdělení mohou být založeny na částce, procentu nebo množství. Rozdělení lze použít k mnoha účelům například pro rozdělení režijních nákladů (jako je nájem) na zisková střediska firmy.
Více měn  Tato komponenta vám umožňuje řídit neomezený počet bankovních účtů v lokální i cizí měně.

Essence vylepšení modulu správy financí | hlavní rysy

Essence Finance rozšiřuje standardní modul Správa financí Microsoft Dynamics NAV v řadě oblastí. Každodenní operace spojené s příjmem a vyplácením menších plateb v hotovosti lze nyní díky upravenému deníku Pokladny provádět mnohem jednodušším a efektivnějším způsobem. Prostřednictvím Splátkového kalendáře lze snadněji zvládat jakýkoliv leasing či jiné formy postupných splátek, nejenom díky obrovské úspoře času pomocí automatického navržení veškerých splátek a ostatních účetních operací v rámci leasingu. Modul Finance bere v úvahu i často složité a prolínající se vztahy zákazníků a dodavatelů a umožňuje vyrovnávat jejich položky vzájemným zápočtem.

Essence modul Finance zahrnuje tyto vylepšení:

 • Základ
 • Výkazy
 • Zálohové faktury
 • Zápočet
 • Automatické bankovní operace
 • Pokladna
 • Intrastat
 • Investiční majetek
 • Statistika před účtováním
 • Plánování finančních toků
 • Splátkový kalendář

Základ | zjednodušení pro uživatele

Editovatelnost formulářů

V systému Microsoft Dynamics NAV je editovatelnost formulářů velmi jednoduchou záležitostí. Příliš snadná editovatelnost však může způsobit nežádoucí modifikaci dat. To je důvodem, proč společnost Essence International vytvořila ochranný nástroj, který umožňuje zabránit individuálním uživatelům editovat určitá data. Můžete flexibilně nastavit výchozí stav vybraných formulářů pro jednotlivé uživatele.

Export do MS Excelu a do XML formátu

S tímto nástrojem budete schopni efektivně exportovat jakoukoli tabulku ze systému Microsoft Dynamics NAV do Microsoft Excelu nebo do XML formátu. Tento nástroj vám nabízí možnost zahrnout do exportu buď všechna dostupná pole, nebo pouze výběr těch polí, které chcete opravdu exportovat. Zvolením pouze určitých polí, můžete ušetřit čas, který byste jinak potřebovali k exportu všech (i nepotřebných) dat nebo který byste strávili úpravami a odstraňováním nepotřebných informací. Navíc máte možnost definovat vzájemnou souvztažnost mezi exportovanými tabulkami a vzájemně propojit pole z různých tabulek.

Import z MS Excelu

Kromě exportování můžete také jakékoliv data z tabulek, přiřazené a upravené v MS Excelu importovat zpět do Microsoft Dynamics NAV.

Chcete prozkoumat jiný modul řešení od Essence?

Přejít na: výrobní řešení | správa financí | řízení skladů | projektové řízení | řízení zákaznických vztahů | e-support | webshop

Výkazy | spolehlivé a rychlé informace

Účetní schémata

Microsoft Dynamics NAV využívá účetní schémata k analýze hodnot v účetní osnově nebo k porovnání věcných položek s položkami rozpočtu. Společnost Essence International upravila účetní schémata tak, že je možné vytvořit a následně tisknout dle legislativních požadavků ČR následující finanční výkazy:

 • Rozvaha
 • Rozvaha v tisících
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Hlavní kniha
 • Hlavní kniha CZ 2

DPH

Microsoft Dynamics NAV řeší úkoly nezbytné z hlediska vyrovnávání DPH a vytváření sestav pro celní a daňové úřady. Vylepšené Essence řešení umožňuje vytvořit a vytisknout dle legislativních požadavků ČR Přiznání k DPH plus záznamní povinnost a Souhrnné hlášení.

Vyrovnání věcných položek

Tato funkcionalita společnosti Essence International usnadní uživateli inventuru účtů během/na konci účetního období a umožní tisk položek, které tvoří zůstatek účtu.

Zálohové faktury | dle požadavků české legislativy

V některých obchodních činnostech se kromě běžných faktur v široké míře využívají i faktury zálohové. Standardní řešení MS Dynamics NAV nabízí uživatelům možnost použít zálohové faktury. Naše řešení je však vylepšeno tak, aby odpovídalo požadavkům české legislativy a umožňovalo uživateli provést veškeré kroky související se zálohami.

Zápočet | veškeré výhody vzájemného vyrovnání

Pokud vztahy Vašich zákazníků a dodavatelů jsou obchodně a finančně provázané, určitě přivítáte možnost použít zápočet pohledávek a závazků. Prostřednictvím zápočtu lze vzájemně vyrovnávat a uzavírat vybrané otevřené zákaznické a dodavatelské položky. Toto je možné i v případěvícestranného zápočtu, kdy jsou vyrovnávány položky několika zákazníků a dodavatelů. V systému lze také nastavit automatickou kontrolu na IČ zákazníků a dodavatelů jejichž položky jsou vzájemně započítávány.

Automatické bankovní operace | radikální zjednodušení vztahů s bankami

Díky nejnovější technologii a kvalitnímu zabezpečení nabízí Automatické bankovní operace (ABO) radikální zlepšení a zjednodušení vašich vztahů s bankami a obchodními partnery. Tato granule vám umožňuje provádění plateb přímo ze systému, import bankovního výpisu do systému či snadnější zpracování i velkého objemu plateb.

Výhody automatických bankovních operací

 • Snadné zpracování narůstajícího objemu plateb
 • Usnadňuje komunikaci s bankou a zjednodušuje zpracování vašich plateb dodavatelům
 • Export plateb přímo ze systému
 • Import bankovního výpisu do systému
 • Snižuje objem dokumentů v papírové podobě
 • Nový systém plateb

Automatické bankovní operace vychází vstříc především rostoucí poptávce po elektronickém zpracování plateb. ABO je velmi užitečný modul pro zjednodušení vašich plateb, umožňující Vám provádět platby vašim dodavatelům rychleji a mnohem efektivněji. Automatické bankovní operace Vám ušetří čas strávený nastavováním a zadáváním plateb pro banku do zvláštních souborů. Abyste platby nemuseli zadávat do elektronické podoby dvakrát, využijete k provedení zvolených platebpřímo data ze systému.

K zaplacení dodavateli stačí v řešení Essence vyplnit řádky v Deníku plateb a exportovat je ze systému. Data budou exportována ve formátu přijatelném pro vaši banku, aby je dále mohla zpracovat a provést vámi navržené platby. Stejným způsobem je možné importovat do systému bankovní výpisy. Bankovní výpisy v elektronické podobě Vám usnadní odsouhlasení stavu vašeho bankovního konta s položkami, které máte zaúčtovány v systému.

Pokladna | ulehčení každodenních operací

Vaše běžné každodenní hotovostní operace se díky pokladně stanou snadným a nenáročným úkolem. Veškeré pokladní operace lze nyní provádět v deníku upraveném speciálně pro tyto účely. K dispozici zde máte vždy aktuální údaje o zůstatku vybraného bankovního účtu (pokladny) a v případě použití valutové pokladny i odpovídající průměrný směnný kurz. Pro usnadnění častých operací lze předdefinovat kódy pro opakovaně používané pokladní operace. Jejich výběrem v deníku pokladny se automaticky vyplní předdefinované parametry, jako např. účet z/na který se provádí platba, typ operace (výdej či příjem hotovosti), obchodní účto-skupiny a DPH skupiny, atd.

Intrastat | evidence veškerého zboží

Microsoft Dynamics NAV eviduje veškeré pohyby zboží, na základě kterých lze sestavit výkaz Intrastat v souladu s legislativou v ČR. Řešení Essence International dále umožňuje výstup na disketu a podporuje i formát IDES.

Investiční majetek | okamžitý přehled o odpisech

Řešení společnosti Essence International umožňuje evidovat veškeré pohyby týkající se majetku, provádět výpočet plánů účetních/daňových odpisů a odpisovat majetek na základě těchto plánů. Ze zaúčtovaných položek dále umožňuje tisk různých sestav, např.:

 • Porovnání daňové a účetní zůstatkové hodnoty
 • Porovnání daňových a účetních odpis
 • Protokoly o zařazení, zhodnocení, vyřazení majetku
 • Plány účetních odpisů

Statistika před účtováním | ulehčení u složitých účetních případech

S touto funkcionalitou společnosti Essence International má uživatel možnost před vlastním účtováním dokladu spustit kontrolní účtování, které zobrazí, na jaké účty a v jaké výši bude doklad zaúčtován. Tuto funkci ocení uživatelé obzvlášť při účtování složitějších účetních případů.

Plánování finančních toků | sofistikované řízení příjmů a výdajů

Plánování finančních toků od společnosti Essence umožňuje zákazníkům vytvářet různé pohledy na očekávané příjmy a výdaje nejen ze zaúčtovaných vydaných a přijatých faktur, ale i z prodejních a nákupních objednávek, příjmových a výdajových dokladů nebo ze skladových příjemek a dodávek, které ještě nebyly vyfakturované.

V rámci jednoho formuláře je možné měnit zobrazení pro různé měny, skupinu zákazníků a dodavatelů nebo časový interval. Essence Plánování finančních toků umožňuje přesouvat očekávané příjmy či výdaje do jiných období, popřípadě je rozdělit do více časových intervalů. Je možné ručně zadat nové očekávané příjmy a výdaje, které zatím nejsou podloženy žádnýmisystémovými doklady.

Pro usnadnění výkaznictví a oběhu dat v rámci společnosti je možné tyto pohledy exportovat do MS Excelu na základě uživatelsky definovaných časových intervalů.

Splátkový kalendář | Splátkový kalendář

Splátkový kalendář představuje nástroj pro evidenci firemního leasingu či jiných forem postupných splátek, a to jak pronájmu (leasingu) vybavení od leasingových společností, tak i leasingu vlastního vybavení jiným firmám. Po kompletním nastavení splátkového kalendáře systém navrhne veškeré splátky a ostatní účetní operace v rámci leasingu do periodického deníku, odkud jsou postupně účtovány k datu stanovenému v rámci leasingové smlouvy. Pokud dojde k uzavření obdobné leasingové smlouvy, můžete opakovaně použít archivované splátkové kalendáře jako šablony pro kalendáře nové. Do každého splátkového kalendáře lze zahrnout extra finanční služby a zálohové platby a rozvrhnout je rovnoměrně na období leasingu, včetně možnosti automatického rozpouštění zaplacené zálohy.

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby