Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Výrobní řešení od Essence

Síla komplexního řešení | sériová i kusová výroba

Řešení společnosti Essence International pro výrobní podniky je postaveno na modulech komplexního podnikového informačního systému Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision). Je určené pro výrobní společnosti pracující ve většině odvětví průmyslové výroby.

Je vhodné pro společnosti se sériovou i zakázkovou výrobou. Celé řešení je zakomponované do produktu Microsoft Dynamics NAV a díky tomu využívá celé síly komplexního řešení pracujícího nad jedním zdrojem dat. Praktickým přínosem je kompletní informace o celém podniku dostupná z jednoho místa a detailní informace se všemi návaznostmi. Je snadné sledovat zakázku od jejího vzniku v modulu prodeje přes plánování, výrobu až po konečnou fakturu a například následné sledování dodatečných nákladů v modulu servisu. Tato informace samozřejmě zahrnuje i nákup materiálu vyvolaný realizací této prodejní objednávky.

Výrobní řešení je postavené na těchto základních pilířích

  • Deníky výroby a plánovací deníky
  • Kusovníky
  • TNG postupy
  • Kapacitní plánování
  • Materiálové plánování
  • Strojní a pracovní centra

Tyto základní pilíře jsou doplněny nadstavbami společnosti Essence, které řešení rozšiřují s ohledem na specifické potřeby a požadavky klienta při řízení výrobního procesu.

Silný standard | levnější a flexibilní řešení

Řešení výrobní části ve velké míře vychází ze standardního modulu výroby v Microsoft Dynamics NAV s cílem zjednodušit řešení a minimalizovat výši budoucí investice. Systém si tak zachová svoji flexibilitu a umožňuje jednoduchou implementaci i levnější následný upgrade. Výrobní modul je plnohodnotnou součástí Microsoft Dynamics NAV a nabízí velmi jednoduchý přístup k datům a jejich výměnu s obchodními partnery a dodavateli.

Rychlost, s jakou je řešení schopné získat potřebné informace pro odpovědné zaměstnance a pro zákazníky je často základním předpokladem pro udržení svých strategických klientů či získávání nových příležitostí. Schopnost společnosti rychle a včas dodat zákazníkům požadované specifické produkty a služby je klíčová. Zprůhledněním všech výrobních procesů a obchodních postupů pomůže zajistit kvalitnější zákaznické služby. Lze přesně určit úzká místa a identifikovat oblasti, které je třeba zdokonalit. Tímto způsobem se zkrátí výrobní čas a sníží se úroveň skladových zásob při současném zvýšení rychlosti, kterou jste schopni dodávat výrobky.

Řešení komplexního informačního systému včetně výrobní části může být implementováno plynulým, bezbolestným procesem s minimálním narušením stávajících výrobních operací. Společnost Essence přesně ví, jak postupovat při implementaci bez zneklidňujících situací od dílny až po management a umožní tak rychlejší zhodnocení investice. Při nasazení systému společnost Essence využívá fázový přístup a tak snižuje potřebu školení a zrychluje nástup přínosů. Zaměstnanci jsou pak spokojeni s používáním nového systému, protože jim dává příležitost elegantně pracovat a pocítit tak opravdovou změnu.

Technická příprava výroby | kompletní evidence a podpora ISO

Tato část řešení výroby obsahuje kompletní evidenci výrobních kusovníků a pracovních postupů. Na jejich základě jsou prováděny kalkulace kusovníků a výrobních zakázek. Evidence zakázek je vedena jako průběhová, tzn. zakázka postupně prochází různými stavy od svého vzniku, přes proplánování až po odvedení výrobků na sklad s možností kontroly kvality. U každé zakázky je kladen důraz na sledování dosažené skutečnosti (spotřebovaný materiál, spotřebovaný výrobní čas). Součástí modulu Výroba je také plánovaní zakázek s ohledem na výrobní kapacity zadaných pracovišť. Technická příprava výroby standardně podporuje normy ISO.

Plánování výroby | omezení kapacity i výpočet kritické cesty

K výrobním operacím, které jsou součástí výrobních kusovníků, se přiřazují kapacitní místa. Každé kapacitní místo může mít definovaný kalendář své využitelnosti. Podle těchto středisek se provádí plánování zakázek, které zároveň obsazuje kapacitu těchto míst. Systém kromě existujících principů plánování (předem/zpětně od daného data potřeby) disponuje i plánováním kapacity s omezením a následný výpočet kritické cesty.

Kapacitní plánování využívá vlastnosti pracovních center spočívající v nastavení povolené meze své využitelnosti. Přiřazená kapacita výrobními zakázkami pak nesmí překročit tuto mez. Dochází pak k reálnějšímu odhadu doby dodání v již rozeběhnutém výrobním kalendáři. Uživatelé pak mohou na výrobní zakázce kontrolovat očekávané datum s datem vypočteným na základě tohoto omezení.

Metoda kritická cesty pak kontroluje dostupnost jednotlivých komponent v daném období. U každé plánované výrobní zakázky je zkalkulována potřeba polotovarů či nakupovaných dílů, jejich aktuální dostupnost či rozpracovanost. Dále pak řešení navrhne uživateli, které polotovary je potřeba dokoupit/dovyrobit a jaká je případná normovaná doba jejich dostupnosti.

Výroba v kooperaci | plánované i neplánované kooperace

Plánování kapacit může být rozšířeno o plánované kooperace. Pomocí Deníku kooperací se shromažďují kooperační požadavky z celého systému, ze kterých pak uživatel může vytvořit nákupní objednávky. Stále však dochází k přenosu návaznosti na výchozí výrobní zakázku, takže je možné dohledat stav kooperací pro danou výrobní zakázku.

Nádstavbou v oblastí kooperací je Deník neplánovaných kooperací. Jedná se o nástroj umožňující operativně provést jednotlivé operace v kooperaci. Uživatel označením operací tyto operace pošle do zmíněného deníku, je provedeno poptávkové řízení (vazba na ISO) vč. hodnocení a z nejvýhodnější nabídky je vytvořena objednávka, která se již dále řídí pravidly pro bežnou kooperaci.

Chcete prozkoumat jiný modul řešení od Essence?

Přejít na: výrobní řešení | správa financí | řízení skladů | projektové řízení | řízení zákaznických vztahů | e-support | webshop

Řízení zakázek | operativní úpravy plánu

Vylepšené řízení výrobních zakázek umožňuje uživateli hromadně spravovat zakázky, a to včetně specifických či nestandardních případů. Storno výrobní zakázky bez nutnosti vrácení nákladů umožňuje ukončit výrobní zakázku bez nutnosti vyrobit finální výrobek. V praxi se jedná o zakázky, jejichž realizace byla z různých důvodů pozastavena nebo např. zakázky určené k testování nových postupů. Tento způsob stornování však zachovává vynaložené náklady, které je možné později analyzovat.

Rozdělení výrobní zakázky se s výhodou používá u větších výrobních zakázek, kde termín realizace přesahuje zvolený časový interval (měsíc, kvartál,…). Rozdělení spočívá v oddělení aktuálně odvedeného množství finálních výrobků a jejich nákladů od zbytku zakázky, na kterém se stále ještě pracuje. Tento postup je ceněn ve chvíli, kdy společnost potřebuje pravidelně uzavírat byť i dílčí části účetního období a reportovat hospodářský stav.

Znovuotevření dokončené výrobní zakázky je funkce, která již jednou dokončenou výrobní zákazku umožňuje znovu otevřít pro případné doúčtování dodatečných nákladů. Funkce je vhodná zejména při zpětné kontrole nákladů výrobních zakázek s případným dodatečným nárůstem nákladů.

Způsob evidence | denně odvedená práce

Denní odvedená práce se sleduje pomocí evidenční masky, ve které je sledováno číslo zakázky, číslo výrobní operace, číslo střediska (ocenění), pracovníka, který operaci vykonal, odvedené časy a počet dílů, které prošly danou operací.

Způsob evidence nedokončené výroby | okamžitý přehled

Veškerá výroba je sledována pomocí skladů, tzn. že veškeré pohyby materiálů, polotovarů, či hotových výrobků musí projít skladem. Skladové sestavy pak dávají okamžitý přehled o stavu vyrobených výrobků, polotovarů či stavu nedokončené výroby v podniku, přičemž vše je možno sledovat až na jednotlivou zakázku.

Způsob sběru dat | použití čárových kódů

Pro zjednodušený sběr výrobních dat slouží nadstavba sběru dat. Je plně připravena pro použití sběru dat pomocí čárových kódů. Umožňuje prohlížet dosud uskutečněné pohyby ve výrobě a zadávat nové. Během sběru dat je možné provádět jednoduché přehlášení pro jiného uživatele. Systém sběru pohybových dat je totožný s metodou používanou ve standardním výrobním modulu.

Vyhodnocení efektivity výroby | modul výsledné kalkulace

K jednoduchému a přehlednému vyhodnocení celkové výroby a jednotlivých výrobních procesů jsou určeny základní typy sestav a samostatný modul výsledné kalkulace, které vyhodnocují např. plnění spotřebních a výkonových norem, ziskovost obchodních nebo výrobních zakázek, vliv nákupních cen do efektivity výroby, výrobní ztráty, ztráta z reklamací a mnoho dalšího.

Modelová kalkulace | informace jako základ tvroby ceny

Společnost Essence vytvořila nástroj pro modelové kalkulace, tedy kalkulace z výrobních kusovníků a technologických postupů na nejnižší úroveň ve stromu výrobních zakázek. Během krátké doby tak lze získat informace o předpokládané nákladovosti výroby dle jednotlivých nákladových položek (mzdové náklady, materiálové náklady, výrobní režie, kooperace) na libovolný výrobek či polotovar. Po vyrobení výrobku či polotovaru lze přepočítat kalkulace nad výrobní zakázkou a získat informace o skutečné nákladovosti výroby výrobku či polotovaru. Výsledkem je dostatek informací pro správné stanovení ceny finálních výrobků.

Podpora norem ISO | všechny potřebné podklady

Systém podporuje ISO normy, umožňuje vytvořit všechny potřebné doklady pro ISO, nedovolí nestandardně opravovat vzniklé doklady apod. Provedená měření lze sledovat dvěma způsoby. Přímo k výrobním operacím lze sledovat celou řadu nezávislých parametrů. Vše lze vázat k výrobním zakázkám. K artiklům i k výrobním zakázkám lze sledovat výrobní dokumentaci. Tato dokumentace je uložena na sdíleném místě na serveru a k jednotlivým objektům jsou prostřednictvím nástrojů operačního systému MS Windows přiřazeni zástupci a oprávnění uživatelé.

Servisní výrobní zakázky | veškeré výhody servisní činnosti

Nadstavba Servisní výrobní zakázky umožňuje společnostem využít veškerých výhod modulu Výroba k poskytování základní servisní činnosti. Servisní činnost je dodávána jako samostaná část řešení, která je sledovatelná pomocí jedinečně přiřazeného Servisního čísla. Servisní čínnost prochází stejnými fázemi jako běžně vyráběné zboží. Přes prodejní objednávku, plán výroby, zaplánování, spotřebu materiálu a času až po sledování nedokončené výroby, nákladovosti a ziskovosti jednotlivých servisních úkolů až po sledování nákladů a výnosů ze servisní činnosti jako takové.

Plánovač úloh | odlehčení systému v pracovní době

Vylepšený modul Plánovač úloh umožňuje uživateli definovat operace a úkony, které lze provést v přesně stanovenou dobu (datum a čas). Jedná se zejména o operace, které mohou v běžnou pracovní dobu zpomalovat uživatele, exportní periodické aktivity (update webu, update externího systému, importy ceníků či kurzových lístků) a další aktivity. Typicky je tento modul využíván výpočtem požadavků na výrobu, dozásobení výroby či výpočtem kritické cesty.

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby